Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va trong nơi thánh Ngài!

Hãy ngợi khen Ngài trên bầu trời về quyền năng Ngài!

Hãy ngợi khen Ngài tùy theo sự oai nghi cả thể của Ngài!

Hãy thổi kèn ngợi khen Ngài,

Gảy đàn sắt đàn cầm mà ca tụng Ngài!

Hãy đánh trống cơm và nhảy múa, mà hát ngợi khen Ngài!

Hảy gảy nhạc khí bằng dây và thổi sáo, mà ca tụng Ngài!

Hãy dùng chập chỏa dội tiếng,

Mã la kêu rền mà ngợi khen Ngài!

Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va!

Trong phần Thiếu nhi, có thêm một số bài soạn đơn giản cho các ban kèn, đàn dây. Hiện nay các em lứa tuổi trung học đều tham gia học thêm nhạc cụ trong trường, cho nên không có gì quý hơn khi Hội thánh có thể tận dụng những tài năng trẻ này vào việc hầu việc Chúa trong lĩnh vực thờ phượng. Và nhất là tạo cho các em gần gũi và sẵn sàng tiếp nối cho các thế hệ đã lớn tuổi. Khi nhìn lại lứa tuổi này, các hội thánh sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng trong mỗi hội thánh đều có không ít các em biết đàn, xin chúc quý vị sẽ khám phá ra được những tài năng mới này và đào tạo kết quả thêm cho công việc Chúa.